Netwerksubsidie

  • Efficiëntere en doelmatigere uitvoering
  • Vermindering administratieve lasten
  • Meer (politieke) legitimatie van het project
  • Afhankelijkheid penvoerder
  • Weinig grip op de interne verhouding tussen deelnemers
  • Deelnemers zijn erg van elkaar afhankelijk

A.    Wat is het instrument netwerksubsidie?

Netwerksubsidie

De netwerksubsidie is een subsidie, zoals geregeld door de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat het gaat om een aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten (klik hier voor meer informatie over de subsidiedefinitie). Veel andere financieringsvormen die in deze routekaart worden besproken, komen ook als subsidie voor; zij voldoen (soms) ook aan de definitie. Daarom is informatie uit dit onderdeel ook interessant bij inzet van andere instrumenten (in het bijzonder de juridische informatie). In deze beschrijving van de netwerksubsidie wordt namelijk ook waar nodig ‘algemene’ informatie gegeven over de subsidie.

Netwerksubsidie

Wat de netwerksubsidie een innovatief financieringsinstrument maakt, is dat er niet slechts twee partijen betrokken zijn in de subsidierelatie (de subsidieverstrekker, bijvoorbeeld het college van B&W en de subsidieontvanger), maar een ‘netwerk’. Bij de netwerksubsidie ontvangen verschillende partijen, die samen een samenwerkingsverband, een netwerk, vormen, een subsidie. Soms zit de overheidsorganisatie die de subsidie verstrekt ook in het samenwerkingsverband, maar dat hoeft niet. Dat er geen sprake is van een tweepartijenrelatie, maar van een netwerk met leden, heeft veel impact op het gebruik en de voor- en nadelen van het subsidie-instrument, waaraan hier aandacht zal worden besteed.